|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ردّ الصّدر على العَجُز

 

 عنوان آرايه: ردّ الصّدر على العَجُز: 

 توصيف آرايه:

هر گاه كلمۀ پايان بيتى را در آغاز بيت بعد هم آورده باشند، آن را رد الصدر على

العجز نامند:

 

در خرابات مغان ما نيز هم منزل شويم   كاين چنين رفته است در عهد ازل تقدير ما

 

ما مريدان روى سوى كعبه چون آريم چون؟   روى سوى خانۀ خمّار دارد پير ما

 

كلمۀ آخر بيت اول يعنى« ما» مورد نظر است كه در اول بيت بعد تكرار شده است.

همين كلمه در آخر بيت بعد هم آمده است در نتيجه در اين بيت صنعت رد العجز على

الصدر هم رعايت شده است.

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »