|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

ردّ العَجُز على الصّدْر

 

عنوان آرايه: ردّ العَجُز على الصّدْر: 

 توصيف آرايه:

« هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ»

در نثر، جزء اول جمله را« صدر»، جزء آخر آن را« عَجُز» يعنى دنباله و ما بين آن دو را

« حشو» يا« آگين» نامند و در نظم، جزء اول بيت را صدر، جزء آخر آن را عجز، جزء آخر از

 

مصراع اول را عروض يا كنار، جزء اول از مصراع دوم را ابتدا و ما بين آنها را« حشو» گويند.

صنعت رد العجز على الصدر در نثر، آن است كه يكى از دو كلمۀ مكرر يا متجانس را

در آغاز جمله و ديگرى را در پايان آن آورند مانند سائل اللّئيم يرجع و دمعه سائل كه

سائل اولى از سؤال است و دومى از سيلان يعنى سائل از فرومايه، اشكش بود سائل.

و در نظم، آن است كه يكى از دو كلمۀ مكرر يا متجانس را در عجز و ديگرى را در

صدر يا عروض يا ابتدا يا حشو قرار دهند.

در عجز و صدر

ما در پياله عكس رخ يار ديده‌ايم   اى بيخبر ز لذت شرب مدام ما

 

گوش كن پند اى پسر وز بهر دنيى غم مخور   گفتمت چون دُر حديثى گر توانى داشت گوش

 

در عجز و حشو

اگر به دست من افتد فراق را بكُشم   به آب ديده دهم باز، خونبهاى فراق

 

در عجز و عروض

دل در قفس تو رام شد حيف   مرغ دل اسير دام شد حيف

 

در عجز و ابتدا

در دير مغان آمد يارم قدحى در دست   مست از مى و مى‌خواران، از نرگس مستش مست

 

در عجز و حشو

نه من از خلوت تقوا به در افتادم و بس   پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت

 

در اين صنعت ممكن است دو كلمۀ مكرّر، مشترك لفظى و معنوى باشند:

آفتاب از روى او شد در حجاب   سايه را باشد حجاب از آفتاب

 

من از دست غمت مشكل برم جان   ولى دل را تو آسان بردى از من

 

و يا مشترك لفظى باشند:

روى جانان طلبى آينه را قابل ساز   ور نه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و روى

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »