|  |   |  |   |

 

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

مراعات نظير( تناسب)

 

عنوان آرايه: مراعات نظير( تناسب): 

 توصيف آرايه:

آن است كه دو يا چند معنى متناسب را در سخن گرد آورند چون سمن و سنبل و

نسرين در اين بيت:

 

رسم بدعهدى ايام، چو ديد ابر بهار   گريه‌اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد

 

كه از جهت معنى با يكديگر تناسب دارند.

تناسب ميان اشياء يا از جهت« هم جنس» بودن آنهاست مانند تناسب ميان گل و نسرين،

سرو و گل و ريحان، چنگ و رباب، قول نى و نغمۀ چنگ، ماه و خورشيد، زهره و

زحل و...

گوشم همه بر قول نى و نغمۀ چنگ است   چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

 

جلوه‌گاه رخ او، ديدۀ من تنها نيست   ماه و خورشيد همين آينه مى‌گردانند

 

يا از جهت« تشابه» آنها، مانند تشابه ميان قد و سرو، عارض و نسرين، چشم و نرگس،

لب و لعل و...

دلم بجو كه قدت همچو سرو دلجوى است   سخن بگو كه كلامت، لطيف و موزون است

 

به بوى او دل بيمار عاشقان چو صبا   فداى عارض نسرين و چشم نرگس شد

 

و يا از جهات ديگر.

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »