|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

معصومه عرفانی - طنز

طنز
قديما حرمتي داشتند زنان ھم
نبوده چشماش ھر دم پر از نم
ھمه بودند آن شیرين و فرھاد
به روي گونه اشكش ھر دمادم
تمام شوھران صادق بودند
كجا بوده دل آن ھمسران غم
اگر زن اندكي دلگیر میشد
برايش بوده آن شوھر چو مرھم
ھمه بودند مسلمان ھمچو سلمان
صداي زن كجا بوده دگر بم
ولي حالا ندارند دين و ايمون
دلش از دردو غصه ھمچو آن يم
الھي خیر نبینند بعضي مردا
براي ما شدند زخم بي مرھم
سرشت اين ھج آقاھا خرابه
زنند كه زندگي يك لحظه بر ھم
بزن با آن تبر فرقش دوتا كن
کجا بود آخه آن ديوانه ھمدم
كه آن مجنون نبود مجنون بر تو
بشو لیلاي بي مجنون به عالم

شاعر معصومه عرفانی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »