|  |   |  |   |

 

 

لینک تبلیغ شما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

رضا راضی - حرف قلبم

حرف قلبــــــــــم تا قلم یک کهـکشان

حرف دل را چون بگویم با زبــــان؟

نــی زبان و نــی به یک بیتی غریب

وصف قلبم را به هر یک نـــی توان

«آنچه یک دیــــــــدن کند ادراک آن

ســــــــــــــالها نتوان نمودن با بیان»

از قضا نقاشی ام هم خــــــوب نیست

چون بگویم زان دیــــــــار بی نشان؟

حاصل عمر درازم فـــــــــاصله است

ای خـــــــدا! دورم چرا از آن زمان؟

آن زمان و آن جهانی که خوش است

روزگارانی که نــــــــــی دارد خزان

هر زمانی را که دلتنگم بســــــــــــی

یاد آنجا می کند من را جــــــــــــوان

روح سرگردانم از آنجا خــوش است

گر روم آنجا بگردم شادمـــآــــــــــان

غصـــــــــــــه دارم از تن زندانی ام

از تن سنگیـــن دور از آسمــــــــــان

یاورانم در بقیــــع دفنــــــــــــــم کنید

گلسِتانست؛ گلسِتانست؛ گلسِتـــــــــان

«راضی» ار مرغ سحر بودی مـگر

می توانستی بگویی زان جهـــــــــان

شاعر رضا راضی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »