|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

محمود بیهقی - چه با ید کر د

ای که تو هردم گله داری؛ ز اوضا عی که هست
قد ری هم اند یشه کن ؛ بینی خرابی از کجا ست

تا زما نی که ندا نی ؛ ریشه اش ا ند ر کجا ست
هر کجا با شد بهر چه, فکرت آید واهی است

مشگل اجتماعی ما ؛ ریش خا ص خود دار د
دور شد ن جا معه ؛ از انجا م دین حق است

گر همه آ گا ه با شیم ؛ ازدستورات دین حق
مشگلی نیست بهراو که ؛ درپی دین خواهی است

مشکل اقتصادی آن بود ؛ که در شعرم سرودم
لیک بدوستان خوش نیامد ؛ آنجه درآنشعر هست

پس چه باید گرد اینکه ؛ هر کسی بر رای خود
آنچه را ایرا د می داند ؛ هما ن را بیا نی هست

بهترین راهش همین است؛ گوش بدستورات دهیم
تا همه آ گاه با شیم ؛ از آ ندستوری که حق است

جزهمین راهی نباشد ؛ بهر آرامش خلق
چونکه کار اولیا و اوصیا ؛ بر این ره است

خالق هستی بشر را ؛ بی نهایت دوست دارد
زین سبب که از برایش؛ راه زندگی گشود ست

ای انسان تو قدرشناس باش؛ تا خدایت دوست بدارد
زندگی جاویدان را ؛ چو ن که د ر آ سا یش است

با توجه بسخنرانی رئس جمهور در سالن اجلاس سران درهشتم دیماه نود وپنج مطالب
شعر قبلی من سیا سی بنظر نخواهد آمد. درود بر دوستان شاعرم

م.........ب

شاعر محمود بیهقی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »