|  |   |  |  

 • رونمایی از تازه های نشر نزدیکتر در فرهنگسرای بهمن

  رونمایی از تازه های نشر نزدیکتر در فرهنگسرای بهمن

  ادامه خبر

 • میراث ادبی ماندگار بیدل/ غنا و فقرِ هستی «لا» و «إلّا»ست

  میراث ادبی ماندگار بیدل/ غنا و فقرِ هستی «لا» و «إلّا»ست

  ادامه خبر

 • رمانی نوجوانانه از سیده عذرا موسوی منتشر شد

  رمانی نوجوانانه از سیده عذرا موسوی منتشر شد

  ادامه خبر

 • «زوج درمانی خیانت» منتشر شد

  «زوج درمانی خیانت» منتشر شد

  ادامه خبر

 • هفته پژوهش و هنر انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

  هفته پژوهش و هنر انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

  ادامه خبر

 • فراخوان دهمین جشنواره داستان انقلاب منتشر شد

  فراخوان دهمین جشنواره داستان انقلاب منتشر شد

  ادامه خبر

 • فراخوان چهارمین کنگره ملی شکوه شکیبایی

  فراخوان چهارمین کنگره ملی شکوه شکیبایی

  ادامه خبر

 • برگزیدگان همایش سوختگان وصل تجلیل شدند

  برگزیدگان همایش سوختگان وصل تجلیل شدند

  ادامه خبر

 • تنها با وجود خواننده متن معنا می‌یابد

  تنها با وجود خواننده متن معنا می‌یابد

  ادامه خبر

 • وزیر کشور در گذشت مرحوم حبیب الله چایچیان را تسلیت گفت

  وزیر کشور در گذشت مرحوم حبیب الله چایچیان را تسلیت گفت

  ادامه خبر

 
چشم انداز ، مجله اينترنتي اخبار،سرگرمي،آشپزي،تغذيه،سلامت،مذهبي،سينما

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

اهداف همایش

 • آشنایی با پژوهش­ های جدید در گسترۀ زبان و ادبیات فارسی.
 • گفتگو و تبادل نظر شرکت کنندگان در عرصه­ های پژوهشی زبان و ادب فارسی.
 • ترغیب پژوهشگران جوان به ژرف­اندیشی در پژوهش ­های علمی.
 • توجه به زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه­ های مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران.

تاریخ برگزاری همایش:
5 شهریورماه 1393
تاریخ اتمام همایش:
7 شهریورماه 1393
نام نویسی و فرستادن اصل مقاله:
15 خرداد ماه 1393
اعلام نتایج داوری مقالات:
31 تیر ماه 1393

 

 

محورهای همایش

 

 ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت و ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ(در ﺣﻮزه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ).  

­ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي راﻳﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاي.  

­ اﻧﻮاع ادﺑﻲ(ﺣﻤﺎﺳﻲ، ﻏﻨﺎﻳﻲ، ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ... ).  

­ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ.  

­ ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺘﻦﭘﮋوﻫﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮي و زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ(ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ).  

­ ادﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ادﺑﻴﺎت ﭘﺎﻳﺪاري.  ­ ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ و اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﺮاﺳﻮي ﻣﺮزﻫﺎي اﻳﺮان.  

­ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ادﺑﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در ﺣﻮزة زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت راﻳﺎﻧﻪاي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ادﺑﻲ.  

­ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ(آﺛﺎر و ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ)  

­ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  

­ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درپیوند ﺑﺎ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ

http://tarvij9.ir/fa/

چاپایمیل

بخش داستان

 • نویسندگان ایرانی
 • نویسندگان خارجی