|  |   |  |   |

 

 

 • قالب های شعر فارسی
 • آرایه های ادبی
 • اوزان شعر فارسی
 • مقاله های ادبی
  ترجیع بند: ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه ...
  آرایه ابداع: هر گاه در عبارتى، چند صنعت بديعى آورند، آن را ابداع نامند: وَ قِيلَ يٰا أَرْضُ ...
 • شعر انتظار
 • اشعار عاشورایی
 • شعر مقاومت
 • شعر طنز
 • شعر کودک

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

اهداف همایش

 • آشنایی با پژوهش­ های جدید در گسترۀ زبان و ادبیات فارسی.
 • گفتگو و تبادل نظر شرکت کنندگان در عرصه­ های پژوهشی زبان و ادب فارسی.
 • ترغیب پژوهشگران جوان به ژرف­اندیشی در پژوهش ­های علمی.
 • توجه به زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه­ های مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران.

تاریخ برگزاری همایش:
5 شهریورماه 1393
تاریخ اتمام همایش:
7 شهریورماه 1393
نام نویسی و فرستادن اصل مقاله:
15 خرداد ماه 1393
اعلام نتایج داوری مقالات:
31 تیر ماه 1393

 

 

محورهای همایش

 

 ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت و ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ(در ﺣﻮزه زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ).  

­ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﮔﻮﻳﺶﻫﺎي راﻳﺞ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاي.  

­ اﻧﻮاع ادﺑﻲ(ﺣﻤﺎﺳﻲ، ﻏﻨﺎﻳﻲ، ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ و ... ).  

­ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ.  

­ ﻛﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺴﺨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺘﻦﭘﮋوﻫﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮي و زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ(ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ).  

­ ادﺑﻴﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ادﺑﻴﺎت ﭘﺎﻳﺪاري.  ­ ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎﻧﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ.  

­ ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﻋﻠﻢ در ﺟﻬﺎن.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي در آﻣﻮزش زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ و اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻓﺮاﺳﻮي ﻣﺮزﻫﺎي اﻳﺮان.  

­ ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ.  

­ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ادﺑﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در ﺣﻮزة زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ ﺷﻴﻮهﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ.  

­ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت راﻳﺎﻧﻪاي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ادﺑﻲ.  

­ ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ(آﺛﺎر و ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ)  

­ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  

­ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درپیوند ﺑﺎ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ

http://tarvij9.ir/fa/

چاپ ایمیل

 • شاعران-معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • »
 • شاعران منتخب معاصر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »