|  |   |  |   |

شعر طنز

عنوان
عابری زمزمه میکرد چنان خواهد شد (محمد عبدالهی (مهرآیین))
توی این دنیا تو این شهر شلوغ(اسماعیل مرشدی)
در داستان مضحك خالي جيب ها(محمود صالح زاده)
در تار و پود تو نسرشتند دلبري(اسماعیل محمدی)
زندگی بی مهررا آغازکردن مشکل است (محمد عبدالهی (مهرآیین))
گویندخری بُرد شکایت به سلیمان (محمد عبدالهی (مهرآیین))
در بساط بي دلان، اختر شمردن مشكل است(ابوالفضل زرويي نصرآباد)
«كي باشد و كي باشد و كي باشد و كي(ابوالفضل زرويي نصرآباد)
جاتون خالي يه جايي مهمون بوديم(خلیل جوادی)
دلم میخواد یــه سیب سرخ به دامن یـــــار بزنم(خلیل جوادی)
اونـــا کــه میــمیرن مـیرن تــــو بــرزخ (شعر فردوسی)(خلیل جوادی)
پـریشبـــاحضــرت حـــــاجی کـــــــرم (افاضات حاجی کرم)(خلیل جوادی)
اگـــه یـه روز رفتی یه جــــای دنیـــــا(خلیل جوادی)
يه شب كه من خيلي خسته بودم(محکمه الهی)(خلیل جوادی)
وعده های انتخاباتی(راشد انصاری)
گفتم تو همیشه ساده ای ؟ گفت بله(راشد انصاری)
مرده هم بي گمان دلي دارد (راشد انصاری)
خوشا اين دل كه ويلاي تو باشد (راشد انصاری)
وز و شب با خودت نرو هي ور (راشد انصاری)
چيزهايي را كه من با چشم خويش (راشد انصاری)