آب رخ ما بری و باد شماری

آب رخ مــا بــری و بـــاد شــمــاریخــون دل مــا خــوری و بــاک نـداریدست نگارین بروی ما چه فشانیسـاعد سیمین بـخـون ما چـه نگاریدل بـسـر زلف دلکش تـو …

آب رخ مــا بــری و بـــاد شــمــاری خــون دل مــا خــوری و بــاک نـداری
دست نگارین بروی ما چه فشانی سـاعد سیمین بـخـون ما چـه نگاری
دل بـسـر زلف دلکش تـو سـپـردیم گر چه تو با هیچ خسته دل نسپاری
اینهمه دلـها بـری ز دسـت ولـیکـن خــاطـر دلـداده ئی بــدســت نـیـاری
چـند کنی خواریم چـو جـان عزیزی شرط عزیزان نبـاشـد اینهمه خـواری
گـر چـه اسـیر تـو در شـمـار نـیـاید هیچـکـسـی را بـهیچ کس نشـماری
بـر سـر ره کـشـتـگـان تـیغ جـفـا را بــگـذری و در مـیـان خــون بــگـذاری
این نه طـریق محـبـتـسـت و مودت ویـن نـبـود شـرط دوسـتـدای و یـاری
دمـبـدم از فـرقـت تـو دیده خـواجـو ســیـل بــرانـد بــســان ابــر بــهـاری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج