آتش اندر آب هرگز دیده ئی

آتــــش انـــدر آب هـــرگـــز دیـــده ئیعـنـبـر انـدر تـاب هرگـز دیده ئیچــون دهـان بــر لـعـل شــورانـگـیـز اوپـسـتـه و عـناب هرگـز دیده ئیشــد نـقــ…

آتــــش انـــدر آب هـــرگـــز دیـــده ئی عـنـبـر انـدر تـاب هرگـز دیده ئی
چــون دهـان بــر لـعـل شــورانـگـیـز او پـسـتـه و عـناب هرگـز دیده ئی
شــد نـقــاب عــارضــش زلـف ســیـاه شـام بـر مهتـاب هرگـز دیده ئی
ســنـبــل پــرتــاب هـرگــز چــیـده ئی نرگـس پـرخـواب هرگـز دیده ئی
نرگسـش در طـاق ابـرو خـفتـه اسـت مست در محراب هرگز دیده ئی
شـد دلـم مـسـتـغـرق دریای عـشـق ذره در غــرقـاب هـرگـز دیـده ئی
در غمش خواجو چو چشم خونفشان چـشـمه خـوناب هرگـز دیده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج