خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 7 مهر 1402

آرایه های ادبی

تشبيه

   عنوان آرايه: تشبيه:    توصيف آرايه:   تشبيه در اصطلاح علم بيان آن است كه چيزى را به چيز ديگرى

ادامه مطلب »

كنايه

    عنوان آرايه: كنايه:   توصيف آرايه: « كنايه» در لغت به معنى پوشيده سخن گفتن و ترك تصريح است و در

ادامه مطلب »

اطناب

  عنوان آرايه: اطناب:  توصيف آرايه: گفته شد كه اطناب يا درازگويى بيان مقصود است به لفظى كه درازتر از معنى

ادامه مطلب »

مجاز

     عنوان آرايه: مجاز:   توصيف آرايه: خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستى   كان مى كه در آنجاست حقيقت

ادامه مطلب »

قلب

    عنوان آرايه: قلب:   توصيف آرايه: هر گاه دو لفظ آورند كه هر يك، مقلوب ديگرى باشد، آن را قلب نامند.

ادامه مطلب »