قالب های شعر فارسی

قطعه

   قطعه: “قطعه” شعری است که معمولاً مصراع های اولین بیت آن هم قافیه نیستند ولی مصراع دوم تمام ادبیات

ادامه مطلب »

شعرآزاد

  شعرآزاد: شکل شاملوئی که بدان شعر سپید گویند. این نوع از شعر وزن و آهنگ دارد منتها عروضی نیست

ادامه مطلب »

تضمین

  تضمین: تضمین به طور کلی به این معنی است که قطعاتی از شعر شاعر دیگری را در داخل شعر

ادامه مطلب »

مفرد

  مفرد: هر شعری حداقل یک بیت دارد.  “مفرد” شعری تک بیتی است که شاعر تمام مقصود خود را در

ادامه مطلب »

چهارپاره

  چهارپاره: “چهارپاره” از قالب های جدیدی است که همزمان با رواج شعر نو بوجود آمده است.  “چهارپاره” مجموعه ای از دو بیتی هایی

ادامه مطلب »

تصنیف

  تصنیف: بوی جوی مولیان آید همی —— یاد یار مهربان آید همی  این شعر منسوب به رودکی را که همراه با

ادامه مطلب »

دوبیتی

  دوبیتی: کلمه ی “دوبیتی” علاوه بر اینکه در مورد رباعی به کار می رود به معنی شعری است که دارای چهار

ادامه مطلب »

رباعی

  رباعی: “رباعی” از کلمه ی “رباع” به معنی “چهارتایی” گرفته شده است.  “رباعی” شعری است چهار مصراعی که بر

ادامه مطلب »

مستزاد

  مستزاد: مستزاد شعری است که در آخر مصراع های یک رباعی یا غزل یا قطعه، جمله ی کوتاهی از نثر آهنگین و مسجع اضافه می کنند

ادامه مطلب »