|  |   |  |   |

آموزش انواع شعر فارسی در قالب های مختلف

ترکیب بند

 

ترکیب بند:

ترکیب بند از لحاظ ساختار شعری مانند "ترجیع بند" است و تنها تفاوت آن این است که بیت تکرار شده در بین قطعه های شعر یکسان نیستند. از ترکیب بندهای معروف ترکیب بند محتشم کاشانی در توصیف واقعه ی کربلاست. 

نمونه ی ترکیب بند از وحشی بافقی 

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید ----- داستان غم پنهانی من گوش کنیدقصه بی سر و سامانی من گوش کنید ----- گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنیدشرح این آتش جانسوز نهفتن تا کی----- سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کیروزگاری من و دل ساکن کویی بودیم ----- ساکن کوی بت عربده جویی بودیمعقل و دین باخته، دیوانه رویی بودیم ----- بسته سلسله ی سلسله مویی بودیمکس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود ----- یک گرفتار از این جمله که هستند نبودنرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت -----سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشتاین همه مشتری و گرمی بازار نداشت ----- یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشتاول آن کس که خریدار شدش من بودم ----- باعث گرمی بازار شدش من بودم** توضیح: به علت طولانی بودن، تنها قسمت هایی از ترکیب بند که نشان دهنده ی ساختار شعری آن باشد انتخاب شده است. 

برچسب ها: قالب های شعر فارسی

چاپ ایمیل

مطالب مرتبط