آنی بود

آنی بود درها وا شده بود برگی نه شاخی نه باغ فنا پیدا شده بود مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش خاموشی گویا شده بود آن پهنه چه بود : با میشی گرگی همپ…

آنی بود درها وا شده بود
برگی نه شاخی نه باغ فنا پیدا شده بود
مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش خاموشی گویا شده بود
آن پهنه چه بود : با میشی گرگی همپا شده بود
نقش صدا کم رنگ نقش ندا کم رنگ پرده مگر تا شده بود ؟
من رفته او رفته ما بی ما شده بود
زیبایی تنها شده بود
هر رودی دریا
هر بودی بودا شده بود

 
 
 

 
 

 

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج