اباصلت رضوانی

تصویر تست

اباصلت رضوانی

 خود را چنین معرفی می کند:

اباصلت رضوانی
شاعر ، نویسنده ،وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
آثار:
1-پرنده لای کاغذ و زیتون
2-گزاره های ناگزیر
3-حدیث ماه و نخلستان

1

 

تا شکفته است ، جان عاشقم

 

سبز می شود ، جهان عاشقم

 

سوخت نسل پشت نسل ایل من

 

عاشقی ز دودمان عاشقم

 

سالها بهار در بهار سرخ

 

آمدند ؛ خاندان عاشقم

 

مانده ام که عاقبت چه می شود 

 

سرنوشت آسمان عاشقم

 

در دلم هنوز سبز می شود

 

شعرهای ناگهان عاشقم

 

آنچنان که فکر می کنم هنوز

 

بیست ساله ام ، جوان عاشقم

 

نذر توست عاشقانه های من

 

باز من ، همان شبان عاشقم

 

 

 

 ***

 

متصل به هیچکس نبوده ام

 

توی باند شاعران عاشقم

2

فواره رگان تو
 
 

به شهید ناهی ازمنکرشهید علی خلیلی

 

فواره ی رگان تو در شهر پا شده ست

فواره از گلوی شما تا خدا شده ست

فواره های آب و میادین شهر ما

: اینبار خون، تموج فواره ها شده ست

اثبات کرده ای که میادین شهر ما

 با غیرت تو آینه ی کربلا شده ست

آن غیرتی که کوه تر از کوه در تو بود

آتشفشان شده است و چنین برملا شده ست

آن غیرتی که داشتی احساس می کنم

در ما کمی ز جای خودش جابجا شده ست

معروف و منکراست و جهان سرنوشت ماست

ننوشته ایم هیچ که چون و چرا شده ست

تو می روی که شهر بماند همیشه شهر

شهری که با بهشت شما آشنا شده ست

تو زنده ای و شهر نفس می کشد هنوز

پر، از فرشتگان شبیه شما شده ست