ابوبکر بن سعد بن زنگی

مـرا طـبـع از این نـوع خـواهـان نـبـودســـر مـــدحـــت پــــادشـــاهـــان نـــبــــودولــی نـظــم کــردم بــه نــام فــلــانمـــگـــر بــــاز گـــویــ…

مـرا طـبـع از این نـوع خـواهـان نـبـود ســـر مـــدحـــت پــــادشـــاهـــان نـــبــــود
ولــی نـظــم کــردم بــه نــام فــلــان مـــگـــر بــــاز گـــویـــنـــد صـــاحـــبـــدلـــان
کـه سـعـدی کـه گـوی بـلاغـت ربـود در ایـــام بــــوبــــکـــر بــــن ســـعـــد بــــود
ســزد گــر بــه دورش بــنـازم چــنـان کـــه ســــیـــد بــــه دوران نـــوشــــیـــروان
جـــهـــانـــبـــان دیـــن پـــرور دادگـــر نــیــامــد چـــو بـــوبـــکــر بـــعـــد از عــمــر
ســـر ســـرفـــرازان و تـــاج مـــهـــان بـــه دوران عـــدلـــش بـــنــاز، ای جـــهــان
گـر از فــتــنـه آیـد کــســی در پــنـاه نـــدارد جــــز ایـــن کــــشــــور آرامــــگــــاه
فـطــوبــی لـبــاب کـبــیـت الـعـتــیـق حــــوالـــیـــه مـــن کـــل فـــج عـــمـــیـــق
نـدیدم چـنـین گـنـج و مـلـک و سـریر کـه وقـف اسـت بـر طـفـل و درویـش و پـیـر
نــیــامـــد بـــرش دردنــاک غـــمـــی کــه نــنــهــاد بـــر خـــاطــرش مــرهــمــی
طــلــبــکــار خــیــرســت و امــیــدوار خـــــدایـــــا امـــــیــــدی کـــــه دارد بـــــرآر
کــلــه گــوشــه بــر آســمـان بــریـن هــنـــوز از تـــواضـــع ســـرش بـــر زمـــیــن
گـدا گـر تــواضـع کـنـد خــوی اوسـت ز گـــردن فـــرازان تــــواضـــع نـــکـــوســـت
اگر زیردسـتـی بـیفتـد چـه خـاسـت؟ زبــــردســـت افـــتـــاده مـــرد خـــداســـت
نـه ذکــر جــمـیـلـش نـهـان مـی رود کـــه صـــیــت کـــرم در جـــهــان مـــی رود
چـــنــویــی خــردمــنــد فــرخ نــهــاد نــدارد جـــهــان تـــا جـــهــان اســـت، یــاد
نـــبـــیــنــی در ایــام او رنـــجـــه ای کـــه نـــالـــد ز بـــیــداد ســـرپـــنــجـــه ای
کس این رسـم و تـرتـیب و آیین ندید فـــریـــدون بـــا آن شـــکـــوه، ایــن نـــدیــد
از آن پیش حق پایگاهش قوی است که دسـت ضعیفان بـه جـاهش قوی اسـت
چـنـان سـایه گـسـتـرده بـر عـالـمـی کــه زالــی نــیــنــدیــشــد از رســـتـــمــی
هــمــه وقـــت مــردم ز جـــور زمــان بـــــنــــالــــنــــد و از گــــردش آســــمــــان
در ایــام عـــدل تـــو، ای شـــهــریــار نــــدارد شـــــکــــایــــت کــــس از روزگــــار
بــه عـهـد تـو مـی بـیـنـم آرام خـلـق پـــس از تـــو نــدانــم ســرانــجــام خــلــق
هم از بـخـت فرخـنده فرجـام تـسـت کــه تـــاریــخ ســـعــدی در ایــام تـــســـت
که تـا بـر فلک ماه و خورشید هست در ایــن دفــتـــرت ذکــر جـــاویــد هــســـت
مـلــوک ار نـکــو نـامـی انـدوخــتــنـد ز پــیــشــیــنــگــان ســیــرت آمــوخــتــنــد
تــو در سـیـرت پــادشـاهـی خـویـش ســبـــق بـــردی از پـــادشــاهــان پـــیــش
سـکـنـدر بــه دیـوار رویـیـن و سـنـگ بــــکـــرد از جـــهـــان راه یأجــــوج تــــنـــگ
تــو را ســد یأجــوج کـفــر از زرســت نــه رویــیــن چـــو دیــوار اســکــنــدرســـت
زبـــان آوری کــانــدر ایــن امــن و داد ســـپـــاســـت نــگــویــد زبـــانــش مــبـــاد
زهـی بـحـر بـخـشـایـش و کـان جـود کــه مــســتـــظــهــرنــد از وجـــودت وجــود
بـرون بـینـم اوصـاف شـاه از حـسـاب نــگــنــجــد در ایـن تــنــگ مــیـدان کــتــاب
گـر آن جـملـه را سـعـدی انشـا کـند مـــگـــر دفـــتـــری دیــگـــر امـــلـــا کـــنـــد
فــرومـانـدم از شــکـر چــنـدیـن کـرم هـمــان بــه کــه دســت دعــا، گــســتــرم
جــهـانـت بــه کــام و فــلـک یـار بــاد جــــهـــان آفــــریـــنـــت نـــگــــهـــدار بــــاد
بــلـنـد اخــتــرت عــالــم افــروخــتــه زوال اخـــتــــر دشـــمـــنـــت ســـوخـــتـــه
غـــم از گـــردش روزگـــارت مـــبــــاد وز انـــدیــشـــه بـــر دل غـــبـــارت مـــبـــاد
کـه بــر خــاطـر پــادشــاهـان غـمـی پـــریــشـــان کـــنــد خـــاطـــر عـــالـــمــی
دل و کـشـورت جـمـع و مـعـمـور بــاد ز مـــلـــکــــت پــــراگــــنـــدگـــی دور بــــاد
تـنت بـاد پـیوستـه چون دین، درست بــدانــدیـش را دل چــو تــدبــیـر، ســســت
درونــت بــه تــایـیـد حــق شــاد بــاد دل و دیـــن و اقــــلــــیـــمــــت آبــــاد بــــاد
جـهـان آفـریـن بــر تــو رحـمـت کـنـاد دگـر هـرچــه گـویـم فـســانـه ســت و بــاد
هـمـیـنـت بــس از کــردگــار مـجــیـد کــه تـــوفــیــق خـــیــرت بـــود بـــر مــزیــد
نـرفـت از جـهـان سـعـد زنـگـی بـدرد کــه چـــون تـــو خـــلــف نــامــبـــردار کـــرد
عجب نیست این فرع ازان اصل پـاک که جانش بر اوج است و جسمش به خاک
خـــدایـــا بـــر آن تـــربـــت نـــامـــدار بــه فــضــلــت کــه بـــاران رحــمــت بــبــار
گـر از سـعـد زنگـی مـثـل مـانـد و یاد فـــلـــک یـــاور ســـعـــد بــــوبــــکـــر بــــاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج