ابیات پراکنده از مثنوی بحر متقارب

بـــانـــدا نــمـــودنـــد و خـــشـــور رابــــدیـــد آن ســـراپــــا هـــمـــه نـــور را***کـفــن حــلـه شــد کـرم بــهـرامـه راکــز ابــریــشــم جــ…

بـــانـــدا نــمـــودنـــد و خـــشـــور را بــــدیـــد آن ســـراپــــا هـــمـــه نـــور را
***
کـفــن حــلـه شــد کـرم بــهـرامـه را کــز ابــریــشــم جــان کــنــد جــامــه را
***
بـه کـوه انـدرون گـفـت: کـمـکـان مـا بــیــا و بـــکــن، بـــگــســلــد جــان مــا
***
تــوانـی بــرو کــار بــســتــن فــریـب کـه نـادان هـمـه راسـت بــبــنـد و ریـب
***
گرفت آب کاشـه ز سـرمای سـخـت چــو زریــن ورق گــشــت بــرگ درخــت
***
ز قلب آنچنان سوی دشمن بـتـاخت کـه از هـیـبــتــش شـیـر نـر آب تــاخـت
***
چـو گـشـت آن پـریروی بـیمـار غـنـج بـــبـــریــد دل زیــن ســرای ســـپـــنــج
***
ســگــالــنــده چــرخ مــانــنــد غــوچ تــبـــر بـــرده بــر ســر چــو تــاج خــروچ
***
کـه بـر آب و گـل نـقـش مـا یـاد کـرد کـــه مـــاهــار در بـــیــنـــی بـــاد کـــرد
***
بـه دشـمـن بــر، از خـشـم آواز کـرد تــو گــفــتــی مــگــر تــنــدر آغــاز کــرد
***
نـفـس را بــه عـذرم چـو انـگـیـز کـرد چــــو آذر فـــزا آتــــشـــم تــــیـــز کـــرد
***
زهـر خـاشـه ای خـویـشـتــن پــرورد کـه جــز خــاش وی را چــه انـدر خـورد؟
***
نشسـت وسخـن را همی خـاش زد ز آب دهــــــن کـــــــوه را شـــــــاش زد
***
بـــبـــادافـــره جـــاودان کـــردمـــنــد بـــه دوزخ بــــمـــانـــد روانـــش نـــژنـــد
***
یــکــی بـــزم خــرم بــیــاراســتــنــد مـی و رود و رامـشـگـران خــواســتــنـد
***
تـن خـنگ بـید، ارچـه بـاشـد سـپـید بــه تــری و نـرمـی نـبــاشــد چــو بــیـد
***
کفیدش دل از غم، چون آن کفته نار کــفــیـده شــود ســنـگ تــیـمــار خــوار
***
درخــش، ارنـخـنـدد بــه وقـت بــهـار هــمـــانــا نــگـــریــد چـــنــیــن ابـــر زار
***
بــه دامـم نـیـامـد بــســان تــو گــور رهـایـی نـیـابــی، بــدیـن سـان مـشـور
***
رســیـدنـد زی شــهـر چــنـدان فـراز ســپــه خــیـمـه زد در نـشــیـب و فــراز
***
چه خوش گفت مزدور بـا آن خدیش: مکن بد به کس، گر نخواهی به خویش
***
تـن از خوی پـر آب و دهان پـر ز خاک زبـان گـشـتـه از تـشـنـگـی چـاک چـاک
***
فــگــنـدنـد بــر لـاد پــر نـیـخ ســنـگ نـــکــــردنـــد در کــــار مـــوبــــد درنـــگ
***
بــه یـک بــاد اگـر بـیـشـتـر تـار رنـگ کـه بـاشـد کـه بـیشـی بـود بـی درنـگ
***
دو جــوی روان از دهــانــش زخــلــم دو خـرمـن زده بـر دو چـشـمـش زخـیـم
***
بـــهــارســت هــمــواره هــر روزیــم بــه مـنـکــر فــراوان، بــه مــعــروف کــم
***
مـکـن خـویـشـتــن از ره راسـت گـم کــه خـــود را بـــه دوزخ بـــری بـــافــدم
***
بـه دشـت ار بـه شـمشـیر بـگـزاردم ازان بـــه کـــه مـــاهـــی بـــیــو بـــاردم
***
اگــر بـــاشــگــونــه بـــود پــیــرهــن بـــود حـــاجـــت بـــرکـــشـــیــدن زتـــن
***
جـگـر تــشـنـگـانـنـد بــی تـوشـگـان کـــه بـــیــچـــارگـــانــنــد و بـــی زاوران
***
وگـــر پـــهــلــوانــی نــدانــی زبـــان ورز رود را مـــــــاورالـــــــنــــــهــــــر دان
***
کـه هـرگـه کـه تـیـره بــگـرددجـهـان بــــســـوزد چـــو دوزخ شـــود بــــا دران
***
بــدانـدیـش دشــمـن بــرو ویـل جــو کــه تـــا چـــون ســتـــانــد ازو چــیــز او
***
سـرشـک از مـژه همـچـو در ریخـتـه چـــو خــوشــه ز ســارونــه آویــخـــتـــه
***
نشستـه بـه صد چـشم بـر بـاره ای گــرفــتــه بــه چــنــگ انــدرون بــاره ای
***
لــب بـــخــت پـــیــروز را خــنــده ای مـــرا نـــیـــز مـــروای فــــرخــــنـــده ای
***
میلـفـنج دشـمن، کـه دشـمن یکـی فــزونـســت و دوســت ار هـزار انـدکـی
***
ایــا خـــلــعــت فــاخـــر از خـــرمــی هـمـی رفـتــی و مـی نـوشـتـی ز مـی
***
جـوان بــودم و پـنـبــه فـخـمـیـدمـی چــو فـخـمـیـده شـد دانـه بــرچـیـدمـی
***
جـوان چـون بــدیـد آن نـگـاریـده روی بــه ســان دو زنــجــیـر مــرغــول مــوی
***
بـــه خـــنــیــاگــری نــغـــز آورد روی که: چـیزی که دل خوش کند، آن بـگوی
***
بــه چـشـم دلـت دیـد بــایـد جـهـان کــه چــشــم ســر تــو نــبــیـنــد نـهـان
***
بــدیـن آشــکــارت بــبــیـن آشــکــار نـــهــانــیــت را بـــر نــهــانــی گـــمـــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج