ابیات پراکنده از مثنوی بحر هزج

شـبـی دیـرنـد و ظـلـمـت را مـهـیـاچــو نـابــیـنـا درو دو چــشـم بــیـنـا***درنــگ آر ای ســپـــهــر چـــرخ واراکــیــاخــن تـــرت بـــایــد کــرد کــ…

شـبـی دیـرنـد و ظـلـمـت را مـهـیـا چــو نـابــیـنـا درو دو چــشـم بــیـنـا
***
درنــگ آر ای ســپـــهــر چـــرخ وارا کــیــاخــن تـــرت بـــایــد کــرد کــارا
***
چراغان در شب چک آن چنان شد که گیتی رشک هفتـم آسمان شد
***
چو یاوندان بـه مجلس می گرفتـند ز مجلس مست چون گشتند رفتند
***
نـیـارم بـر کـسـی این راز بـگـشـود مــرا از خــال هـنـدوی تــو بــفــنـود
***
اگرچـه در وفا بـی شبـهی و دیس نـمـی دانـی تــو قـدر مـن ازنـدیـس
***
بـود زودا، کـه آیـی نـیـک خـامـوش چـو مـرغـابـی زنـی در آب پـاغـوش
***
الهی، از خـودم بـسـتـان و گم کن بــه نـور پـاک بــر مـن اشـتـلـم کـن
***
ســر ســرو قـدش شــد بــاژگـونـه دو تـا شد پـشـت او همچـون درونه
***
تــو ازفــرغــول بــایـد دور بــاشــی شـوی دنبـال کـار و جـان خـراشـی
***
بـه راه اندر همی شـد شـاهراهی رسـیـد او تــا بــه نـزد پــادشـاهـی
***
بـهشت آیین سرایی را بـپـرداخـت زهر گـونـه درو تـمـثـال ها سـاخـت
ز عــود و چــنــدن او را آســتـــانــه درش ســیـمـیـن و زریـن پــالـکـانـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج