ابیات پراکنده از مثنوی های اوزان دیگر مثنوی بحر مضارع

ای بـــلــبــل خــوش آوا، آوا دهای ساقی ، آن قدح باما ده***جوانی گسست و چیره زبانیطـبـعـم گـرفـت نـیز گـرانـی***بــا صـد هـزار مـردم تــنـهـایـیبـی صـ…

ای بـــلــبــل خــوش آوا، آوا ده ای ساقی ، آن قدح باما ده
***
جوانی گسست و چیره زبانی طـبـعـم گـرفـت نـیز گـرانـی
***
بــا صـد هـزار مـردم تــنـهـایـی بـی صـد هزار مردم تـنهایی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج