|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

الکس رفیعی - نگاه لال

نگاه لال
در نگاه تو سخن های فراوان دیدم
خواندن رمز نگاه تو چه آسان دیدم
جایگاه نگهت برسرعرش وکرسی است
رمزها در نگهت خفته و پنهان دیدم
بی زبانی، نتوانی به زبان حرف آری
پرتو مهر تو را شمس درخشان دیدم
شمع پیشِ نگهت سوزد و بریان گردد
ا بر نزد نگهت غمگن و گریان دیدم
گر زبان تو به کا مت نتواند چرخید
در نگاه تو به هرلحظه صد الحان دیدم
نیستی گرتو سخن گوی و لی پُر احساس
هرچه داری به وجود تو درانسان دیدم
هر نگاهت به نگاهی سخن از دل گوید
سخنت پُر شده از مهر فراوان دیدم
نگه شمع به پروانه و پروانه به شمع
شمع وپروانه به میدان همه شادان دیدم
غنچه یِ باغ نگاه تو گلستان گردد
گلِ دل را به نگاه توگل افشان دیدم
بیست و ششم جون دوهزار و پانزده، کالیفرنیا، 5 تیر 1394

شاعر الکس رفیعی

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل