|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

كيان كريمي روش - هجر دوست

تا که از هرم نگاهش به تنم جان آمد
حیف همصحبتی دوست، به پایان آمد

کندن از دوست چنان کندن جان بود مرا
گر چه از روز ازل راحت و آسان آمد

دل که پروانه شد و رفت به مهمانی نور
عاقبت داغ شده، بی سرو سامان آمد

قاصدی کو که رساند خبرش از رخ من
که چه سان اشک چو سیلاب به مژگان آمد

در فراقش همه روز و همه شب نغمه ی من
حزن و اندوه شد و شیون و افغان آمد

داغ عشق آه چنان سوخت ز پا تا به سرم
هر ضمادی که بدادند، نه درمان آمد

گلعذار دلم از دوری و از فرقت دوست
عاقبت صید خزان گشت و بیابان آمد

کردگارا سببی ساز که باز آید دوست
که کیان مانده شد از هجرش و بی جان آمد

شاعر كيان كريمي روش

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل