|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

اله یار خادمیان - آرمان شهر تو

آرمان، شهرِتو که یک حاثه ی مُرده نداشت
شاهدِ دل زده و نقشِ زمین خورد ه نداشت
مهربان ، باغِ تو پاییز و زمستان و بهار
بلبلِ ساکتِ بی حالت و دلمرده نداشت

باورم هست که این مزرعه دردشت ملخ
برگِ آفت زده وغنچه ی پژمرده نداشت
مرحبا برنفس و طبعِ خوش انگیزه ی تو
که کسی از غزلت خاطرِآ زرده نداشت
جام عرفان و گلِ حسنِ حیات آور تو
ساقیِ خسته و تصویرِ دل افسرده نداشت
مردعشقِ تو دراین راهِ گره خورده به کوه
حالتِ غم زده و قامتِ تا خورده نداشت
آشکار است همه خواسته هایِ من و دل
خا نه ی مهر دروپنجره و پرده نداشت


شاعر اله یار خادمیان

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل