|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

دکتر نادر نوری - آتش درون

ندارد تابِ خاموشی زبانم
ترَک برداشته راز روانم
تماشا می کنم نا مردمی را
چوکبریتی شود افتد به جانم
فتاده در دلم کوهی ز آتش
زبانه می کشد آتشفشانم
خدنگ اختلاس از خیل رهزن
شود تیری شکافد استخوانم
فغانم رفت تا به آسمانها
که یابم رستمی در هفت خانم
خدایا خسته شد جانها زبیداد
کمک کن تا زغم خود را رهانم
شکیبا باش (نادر) بار دیگر
منم مانند تو خود نیمه جانم

شاعر دکتر نادر نوری

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل