|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

رحیم رحیمی صبا - توزيبايي

توزيبايي
توزيبايي،تماشايي، تو اندر گل سراپايي
تونورصبح صبحكاهي،بهاري روافزايي
شود روشن زروي تو،تمام عالم هستي
بميرم ازگل رويت،كه ما را عقده بكشايي
من ازشوق وصال تو،شب وروز زارونالانم
چرا يك دم فقط يك دم،به سوي ما نمي آيي
بهاري سبزه زاري،طبيب ياربيماري
كه غيرتونباشد كس، كه دردم را ببخشايي
ميان گلرخان پنهان، نمي ماند گل رويت
چنان زيباي زيبايي، كه درگلزارتوپيدايي
به عشق توگرفتارم،نمي دانم كه بيمارم
خوشم با گرمي عشقت،دگرما را چه فرمايي
{صبا} در نااميديها چه مي جويي اميدي نيست
كه با اين نااميديها به شوقش شوروشيدايي
رحيم صبا

شاعر رحیم رحیمی صبا

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل