|  |   |  |   |

مجموعه ای از اشعار شاعران فارسی زبان معاصر در قالب غزل

مرتضی قاسم پور - مامور جان ...

مامور جان ز جهان مے برے مرا؟!
شایسته یا به نهان مے برے مرا؟!

شب هاے سرخوشے من سحر شدند
با خنده اے به دهان مے برے مرا؟!

تیرے شکسته پر شده ام در مسیر عشق
صیاد دل به کمان مے برے مرا؟!

من مست و محتسب شده اے ، پاسخم بگو
دست بسته و به عیان مے برے مرا؟!

دنیا براے همچو منے احتمالے است
قطعے و یا به گمان مے برے مرا؟!

#مرتضی_قاسمپور

شاعر مرتضی قاسم پور

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو

چاپ ایمیل