امیر سلیمانی

تصویر تست

صالح سجادی

سه رباعی پیوسته مهدوی:

گفتند که هنگام درنگ آمده است
در فال شما جام شرنگ آمده است
دارند به ما منتظران می خندند
حتی دل صبر هم به تنگ آمده است

با قایق کهنه راهی دریاییم
طوفان زده در مسیر ناپیداییم
دنبال توییم ، ترس اگر بگذارد
دریاب که در چنگ زمان تنهاییم

ما بر سر عهد ازلی می مانیم
از دامن تو جدا شدن نتوانیم
هر لحظه ی زندگی به امید ظهور
عجل لولیک الفرج می خوانیم

امیر سلیمانی