انتظار محجوبان

مهدی رستگاری

بسم الله العلی العظیم

چندان که به عشق مرتضی دل بستیم
با حُبّ وی از بساط دنیا رستیم
هر چند که مستور گناه خویشیم
مشتاق رخ مهدی زهرا هستیم

غبار دستگاه حسینی – مهدی رستگاری
آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و دو خورشیدی

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران