اندر معنی عدل و ظلم و ثمره آن

خــبــرداری از خــســروان عــجــمکـه کـردنـد بــر زیـردســتــان سـتــم؟نه آن شـوکـت و پـادشـایی بـماندنـه آن ظـلـم بــر روسـتــایـی بــمـانـدخطابـین ک…

خــبــرداری از خــســروان عــجــم کـه کـردنـد بــر زیـردســتــان سـتــم؟
نه آن شـوکـت و پـادشـایی بـماند نـه آن ظـلـم بــر روسـتــایـی بــمـانـد
خطابـین که بـر دست ظالم بـرفت جـهـان مـانـد و او بــا مـظـالـم بـرفـت
خــنـک روز مــحــشــر تــن دادگــر کـــه در ســـایــه عـــرش دارد مــقـــر
بـه قومی که نیکی پـسندد خدای دهـد خــســروی عــادل و نــیـک رای
چـو خـواهد که ویران شود عالمی کــنـد مــلــک در پــنـجــه ظــالــمــی
ســگـالـنـد از او نـیـکـمـردان حــذر کــه خــشــم خــدایـســت بــیـدادگـر
بـزرگـی از او دان و مـنـت شـنـاس کـه زایـل شــود نـعــمـت نـاســپــاس
اگر شکر کردی بـر این ملک و مال بـه مـالـی و ملـکـی رسـی بـی زوال
وگــر جــور در پــادشــایـی کــنــی پــس از پــادشــاهـی گـدایـی کــنـی
حرام است بر پادشه خواب خوش چـو بــاشـد ضـعـیـف از قـوی بـارکـش
مــیـازار عــامـی بــه یـک خــردلــه که سلطان شبـان است و عامی گله
چـو پـرخـاش بـیـنـنـد و بـیـداد از او شبان نیست، گرگ است، فریاد از او
بـد انجـام رفـت و بـد اندیشـه کـرد کـه بـا زیردسـتـان جـفـا، پـیشـه کـرد
بـسستی و سختی بـر این بگذرد بـــمــانــد بـــر او ســالــهــا نــام بـــد
نخـواهی که نفرین کنند از پـسـت نــکــوبــاش تــا بــد نـگــویـد کــســت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج