اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازیکه کار زنده دلان عشق بـازی است نه بازیمـرا بـجـور رقـیبـان مـران ز کـوی حـبـیبـاندرون کـعـبـه چـه بـاک از مخـالفـان …

اگر تو عشق نبازی بعمر خویش چه نازی که کار زنده دلان عشق بـازی است نه بازی
مـرا بـجـور رقـیبـان مـران ز کـوی حـبـیبـان درون کـعـبـه چـه بـاک از مخـالفـان حـجـازی
میان حـلـقـه رندان مـگـو ز تـوبـه و تـقـوی بـیان عشق حـقیقی مجـو ز عشق مجـازی
مـکـن مـلـامـت رامین اگـر مـلـازم ویسـی مـبــاش مـنـکــر مـحــمـود اگــر مـقــر ایـازی
بـمیر بـر سـر کویش گرت بـود سـر کویش که پیش اهل حقیقت شهید باشی و غازی
کنند گوشه نشینان کنج خـلوت چـشـمم هـزار مـیـخـی مـژگـان بــخـون دیـده نـمـازی
بـه تیرگی و درازی شبی چو دوش ندیدم اگـر چــه زلـف تــو از دوش بــگــذرد بــدرازی
مـتــاب روی ز مـهـر ار چـه آفـتــاب مـنـیـر بـحـسن خـویش مناز ار چـه در تـنعم و نازی
بـزیر پـای تـو خـواجـو اگـر چـه مـور بـمیرد تــرا خــبـــر نــبـــود بـــر فــراز ابـــرش تــازی
اگـر چـه بـلـبـل بـاغ مـحـبـتـسـت ولـیکـن مـگـس چـگـونه کـند پـیش بـاز دعـوی بـازی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج