ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی

ایـا صــبــا خــبــری کــن مـرا از آن کـه تــو دانـیبــدان زمـیـن گـذری کـن در آن زمـان کـه تـو دانـیچـو مرغ در طیران آی و چـون بـر اوج نشـسـتـینــزول…

ایـا صــبــا خــبــری کــن مـرا از آن کـه تــو دانـی بــدان زمـیـن گـذری کـن در آن زمـان کـه تـو دانـی
چـو مرغ در طیران آی و چـون بـر اوج نشـسـتـی نــزول ســاز در آن خــرم آشــیــان کــه تـــو دانــی
چــنـان مـران کـه غــبــاری بــدو رســد ز گـذارت بـدان طـرف چـو رسـیدی چـنـان بـران کـه تـو دانی
چـو جـز تـو هـیـچـکـس آنـجـا مـجـال قـرب نـدارد بــرو بــمــنــزل آن مــاه مــهــربــان کــه تــو دانــی
همان زمان که رسـیدی بـدان زمین که تـو دیدی سـلـام و بــنـدگـی مـا بــدان رسـان کـه تــو دانـی
حــکـایـت شــب هـجــران و حــال و روز جــدائی زمـین بـبـوس و بـیان کـن بـدان زبـان کـه تـو دانـی
بــه نـوک خـامـه مـژگـان تـحـیـتـی کـه نـوشـتـم بـدو رسـان و بـگـویش چـنـان بـخـوان کـه تـو دانی
وگـر چــنـانـک تــوانـی بــگـوی کـای لـب لـعـلـت دوای آن دل مـــجـــروح نـــاتـــوان کـــه تـــو دانــی
مرا مگوی چه گوئی هر آن سخن که تو خواهی ز مـن مـپــرس کـجـائی در آن مـکـان کـه تـو دانـی
چو از تـو دل طلبـم گوئیم دلت چه نشان داشت من این زمان چه نشان گویم آن نشان که تو دانی
دلـم ربـائی و گـوئی ز مـا بـگـو کـه چـه خـواهی ز درج لـعـلع تـو خـواجـو چـه خـواهد آنکـه تـو دانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج