ایران

مرتضی برخورداری

این خطه زخون عاشقان نَم دارد

باران محبتی دمادم دارد

باید بهراسند که این وادی طور

صحرای طبس خط مقدم دارد

بخش رباعی | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران