این چه بویست ای صبا از مرغزار آورده ئی

ایـن چــه بــویـسـت ای صـبــا از مـرغـزار آورده ئیمــرحـــبـــا کــارام جـــان مــرغ زار آورده ئیبــــهـــر جـــان بــــیـــقـــرار آدم خـــاکـــی نــ…

ایـن چــه بــویـسـت ای صـبــا از مـرغـزار آورده ئی مــرحـــبـــا کــارام جـــان مــرغ زار آورده ئی
بــــهـــر جـــان بــــیـــقـــرار آدم خـــاکـــی نـــهـــاد نــکــتـــهــی از روضـــه دارالــقــرار آورده ئی
وقت خوش بادت که وقت دوستان خوش کرده ئی تــا ز طـرف بــوسـتـان بــوی بــهـار آورده ئی
سـرو ما را چـون کـشـیدی در بـر آخـر راسـت گوی کـز وصـالش شـاخ شـادی را بـبـار آورده ئی
عـقـل را از بـوی می مـسـت و خـراب افـکـنده ئی چـون حـدیـثـی از لـب مـیگـون یـار آورده ئی
یـک نـفـس تـار سـر زلـفـش ز هـم بــگـشـوده ئی وز مـعـانی این همـه مـشـک تـتـار آورده ئی
در چـنین وقتـی که خـواجـو در خـمار افتـاده اسـت جان فدا بادت که جامی خوشگوار آورده ئی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج