ای آفتاب رویت در اوج دلفروزی

ای آفــــتــــاب رویـــت در اوج دلـــفــــروزیوی تـیر چـشم مسـتـت در عین دیده دوزیدر چـنـگ آرزویت سـوزم چـو عـود و سـازمچون چنگم ار بسازی چون عودم ار …

ای آفــــتــــاب رویـــت در اوج دلـــفــــروزی وی تـیر چـشم مسـتـت در عین دیده دوزی
در چـنـگ آرزویت سـوزم چـو عـود و سـازم چون چنگم ار بسازی چون عودم ار بسوزی
رفــتــیـم و روز وصــلــت روزی نـبــود مـا را یـا رب شــب جــدائی کــس را مـبــاد روزی
ای شمع جمع مستان بخرام در شبستان تـا بـزم مـی پـرسـتـان از چـهـره بــر فـروزی
گفتی شبـی که وصلم هم روزی تو بـاشد ای روز وصـــل جـــانـــان آخـــر کـــدام روزی
در نـیـم شـب بــرآیـد صـبــح جــهـان فـروم گـر نـیـم شـب در آیـد خـورشـیـد نـیم ورزی
گل گر چـه از لطافت بـسـتـان فروز بـاشـد نـبـود چـو آن سـمـنـبـر در بـوسـتـان فـروزی
خواجـو بـچـشم معنی کی نقش یار بـینی تـا چـشـم نـقـش بـین را ز اغـیار بـر نـدوزی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج