ای آینه قدرت بیچون الهی

ای آیـــنــــه قــــدرت بــــیــــچــــون الــــهــــینـور رخــت از طـره شـب بــرده سـیـاهـیخـط بــر رخ زیـبــای تـو کـفـرسـت بــر اسـلـامرخسار و سر ز…

ای آیـــنــــه قــــدرت بــــیــــچــــون الــــهــــی نـور رخــت از طـره شـب بــرده سـیـاهـی
خـط بــر رخ زیـبــای تـو کـفـرسـت بــر اسـلـام رخسار و سر زلف تو شرعست و مناهی
آن جسم نه جسمست که روحیست مجسم وان روی نه رویسـت که سـریسـت الهی
در خـــرمــن خـــورشــیــد زنــد آه مــن آتـــش زان در تــو نـگـیـرد کـه نـداری رخ کــاهـی
هر گه کـه خـرامان شـوی ای خـسـرو خـوبـان صـد دل بـرود درعـقبـت همچـو سـپـاهی
خـواجـو سـخـن وصـل مـگـو بـیش کـه درویش لـایق نـبـود بـر کـتـفـش خـلـعـت شـاهی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج