ای دل اگر دیو نئی ملک سلیمان چکنی

ای دل اگـر دیو نئی مـلـک سـلـیمـان چـکـنیبــا رخ آن جــان جــهـان آرزوی جــان چــکــنـیآن گـل رخـسـار نگـر نام گـلـسـتـان چـه بـریوان قـد و رفـتــار ن…

ای دل اگـر دیو نئی مـلـک سـلـیمـان چـکـنی بــا رخ آن جــان جــهـان آرزوی جــان چــکــنـی
آن گـل رخـسـار نگـر نام گـلـسـتـان چـه بـری وان قـد و رفـتــار نـگـر سـرو خـرامـان چــکـنـی
بـاده خـور و شاد بـزی انده گیتـی چـه خـوری حـکـمت یونان بـه طـلـب ملکـت یونان چـکـنی
از سر هستـی بـگذر از سر مستـی چـه روی دست بدار از سر و زر این همه دستان چکنی
در گذر از ظلمت دل غرق سیاهی چـه شوی واب خور از مشرب جـان چـشمه حیوان چکنی
بـی سبـبی ترک من ای ترک پریرخ چه دهی بـی گنهی قصد من ای خـسرو خوبـان چـکنی
عـارض گـلگـون بـنما دم ز گـلسـتـان چـه زنی سـنبـل مشکین بـگشا دسـتـه ریحـان چـکنی
گر نزنی بـر صف دل خـنجـر مژگان چـه کشی ور نشـوی قـلب شـکـن بـر سـر میدان چـکنی
کوی تو شد قبله جان روی به بـطحا چه نهی روی تـو شـد کـعـبـه دل قـطـع بـیابـان چـکـنی
گر تـو نئی رنج روان خـون ضعیفان چـه خوری ور تــو نئی گــنــج روان در دل ویـران چــکــنـی
چون همه جمعیت من در سر سودای تو شد کـار دلـم هـمـچـو سـر زلـف پـریشـان چـکـنـی
خـیز و در میکـده زن خـیمـه بـصـحـرا چـه زنی نغمه خـواجـو بـشنو مرغ خوش الحـان چـکنی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج