ای سر زلف ترا پیشه سمن فرسائی

ای سـر زلـف تـرا پـیشـه سـمن فـرسـائیوی لـب لـعـل تـرای عـادت روح افـزائیرقـم از غـالـیـه بـر صـفـحـه دیـبــاچـه زنـیمشک تـاتـار چـرا بـر گل سوری سائی…

ای سـر زلـف تـرا پـیشـه سـمن فـرسـائی وی لـب لـعـل تـرای عـادت روح افـزائی
رقـم از غـالـیـه بـر صـفـحـه دیـبــاچـه زنـی مشک تـاتـار چـرا بـر گل سوری سائی
لـعــل در پــوش گـهـر پــاش تــرا لؤلؤی تــر چـه کـنـد کـز بـن دنـدان نکـنـد لـالـائی
روی خوب تو جهانیست پر از لطف و جمال وین عجبتر که تو خورشید جهان آرائی
گـفـتــه بــودی کـه ازو ســیـر بــرایـم روزی چون مرا جـان عزیزی عجـب ار بـرنائی
هـمـه شـب مـنـتـظـر خـیـل خـیـال تـو بـود مــردم دیــده مــن در حــرم بــیــنــائی
گـر نـپـرسـی خـبــر از حـال دلـم مـعـذوری کـه سـخـن را نبـود در دهنت گـنجـائی
تــو مـرا عـمـر عـزیـزی و یـقـیـن مـی دانـم که چـو رفـتـی نتـوانی که دگر بـاز آئی
لب شیرین تـو خـواجـو چـو بـدندان بـگرفت از جـهـان شـور بــرآورد بـشـکـر خـائی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج