ای سر زلف تو درحلقه و تاب افتاده

ای ســر زلـف تــو درحــلـقـه و تــاب افـتــادهچـنـبــر جـعـد تــو از عـنـبــر نـاب افـتــادهبــی نـمـکـدان عــقـیـق لـب شــور انـگـیـزتآتــشــی در دل …

ای ســر زلـف تــو درحــلـقـه و تــاب افـتــاده چـنـبــر جـعـد تــو از عـنـبــر نـاب افـتــاده
بــی نـمـکـدان عــقـیـق لـب شــور انـگـیـزت آتــشــی در دل بــریـان کــبــاب افــتــاده
چـشـم مـخـمـور تـرا دیـده و بـرطـرف چـمـن همچو من نرگس سرمست خراب افتاده
تــا غــبـــار خــط ریــحــان تــو بــرگــل دیــده ورق مـــردمـــک دیـــده در آب افـــتــــاده
دلـم از مـهـر رخــت ســوخــتــه وز دود دلـم آب در دیــده گــریــان ســحــاب افــتـــاده
سـوی گـیسـوی گـرهـگـیـر تـو مـرغ دل مـن بــهـوا رفـتــه و در چـنـگ عـقـاب افـتــاده
قـدح از دسـت تـو در خـنـده و از لـعـل لـبـت هوسـی در سـر پـر شـور شـراب افـتـاده
بـی نوایان جـگر سـوخـتـه را بـین چـون دعد دل مـحـنـت زده در چـنـگ ربــاب افـتــاده
شد ز سودای تو موئی تن خواجو و آن موی همچو گیسوی تو در حلقه و تـاب افتـاده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج