ای شمع چگل دوش در ایوان که بودی

ای شــمــع چــگــل دوش در ایـوان کــه بــودیوی سرو روان دی بـگلسـتـان که بـودیوی آیـت رحــمــت کــه کــســت شــرح نـدانـدکـی بـود نـزول تـو و در شـان …

ای شــمــع چــگــل دوش در ایـوان کــه بــودی وی سرو روان دی بـگلسـتـان که بـودی
وی آیـت رحــمــت کــه کــســت شــرح نـدانـد کـی بـود نـزول تـو و در شـان کـه بـودی
چـون صـبــح بــرآمـد بــه سـر بــام کـه رفـتــی چون شام در آمد بـشبـستان که بـودی
کین بـر کـه کـشـیدی و کـمان بـر کـه گشـادی قلب که شکسـتـی و بـمیدان که بـودی
ای کـــام روانـــم لـــب چـــون آب حـــیـــاتــــت در ظلمت شب چشمه حیوان که بودی
دیشب که مرا جان و دل از داغ تو می سوخت آرام دل و آرزوی جـــــان کـــــه بـــــودی
بـرطرف چـمن بـلبـل خـوش خـوان که گشـتـی درصحـن گلستـان گل خـندان که بـودی
تــا از دل و جـان زان تـو گـشـتـیـم چـو خـواجـو آخـر بـنگوئی کـه تـو خـود زان که بـودی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج