ای لاله زار آتش روی تو آب روی

ای لــــالــــه زار آتـــــش روی تـــــو آب رویبــر بــاد داده آب رخ مــن چــو خــاک کــویاز من مشوی دست که من بیتو شسته امهــم رو بآب دیـده و هـم دسـ…

ای لــــالــــه زار آتـــــش روی تـــــو آب روی بــر بــاد داده آب رخ مــن چــو خــاک کــوی
از من مشوی دست که من بیتو شسته ام هــم رو بآب دیـده و هـم دســت از آبــروی
بــا پــرتــو جـمـال تــو خـورشـیـد گـو مـتــاب بــا قـامـت بــلـنـد تـو شـمـشـاد گـو مـروی
خوش بـر کنار چشمه چشمم نشستـه ئی آری خوشست سروی سهی بر کنار جوی
یـا رب سـرشـک دیـده گـریـانـم از چـه بــاب و آیـا شـکـنـج زلـف پـریشـانـت از چـه روی
شـرح غـمـم چـو آب فـرو خـوانـد یـک بــیـک حـال دلـم چــو بــاد فـرو گـفـت مـو بــمـوی
تـا کـی حـدیث زلـف تـو در دل تـوان نـهـفـت مـشـک خـتـن هـر آیـنـه پـیـدا شـود بـبـوی
روزی اگـر بــتــیـغ مـحــبــت شــوم قــتــیـل خـونـم از آن سـیـه دل نـامـهـربــان بـجـوی
خـواجـو بآب دیده گر از خـود نشست دست در آتــش فــراق بـــرو دســت ازو بــشــوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج