ای لبت خنده بر شراب زده

ای لـبــت خــنـده بــر شــراب زدهچـشم من بـر رهت گلاب زدهشب مه پـوش و ماه شب پوشتطــعـنـه بــر ابــر و آفـتــاب زدههــر شــبـــی جــادوان بـــابـــل ر…

ای لـبــت خــنـده بــر شــراب زده چـشم من بـر رهت گلاب زده
شب مه پـوش و ماه شب پوشت طــعـنـه بــر ابــر و آفـتــاب زده
هــر شــبـــی جــادوان بـــابـــل را چشم مست تو راه خراب زده
خــط ســبــز تــو از ســیــه کــاری بــاز نـقـشـی دگـر بــر آب زده
هـر دمـم آن عـقـیـق شــورانـگـیـز نــمــکــی بــر دل کــبــاب زده
گنج لطفی و چون توئی حیفست خـیـمـه بـر ایـن دل خـراب زده
لـعـل سـاقـی نـگـر بـوقـت صـبـوح آب بـــــرآتـــــش شــــراب زده
مـطـرب نـغـمـه سـاز پـرده سـرای چـــنـــگ در پـــرده ربـــاب زده
جـــان خـــواجـــو بآه آتــــش بــــار شـعـله در آبـگـون حـجـاب زده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج