ای ماه گواه داغ پنهانی آب/ محمد حسین انصاری نژاد

ای ماه گواه داغ پنهانی آب/ محمد حسین انصاری نژاد

ای ماه گواه داغ پنهانی آب
ها می شنوی شرح پریشانی آب
یک علقمه تشنگی ببین موج به موج
افتاده ترک باز به پیشانی آب