ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی

ای مـقـیـمـان درت را عـالـمـی در هـر دمـیرهـروان راه عــشــقــت هـر دمـی در عــالـمـیبــا کـمـال قـدرتــت بــر عـرصــه مـلـک قـدمهـر تـف آتــش خـلـیـل…

ای مـقـیـمـان درت را عـالـمـی در هـر دمـی رهـروان راه عــشــقــت هـر دمـی در عــالـمـی
بــا کـمـال قـدرتــت بــر عـرصــه مـلـک قـدم هـر تـف آتــش خـلـیـلـی هـر کـف خـاک آدمـی
طـور سـیـنـا بــا تــجــلـی جــمـالـت ذره ئی پــور ســیـنــا در بــیــان کــبــریـایـت ابــکــمــی
کاف و نون از نسخه دیوان حکمت نکتـه ئی بـحـر و کـان از مـوج دریـای عـطـایت شـبـنـمـی
از قدم دم چون توانم زد که در راه تو هست ز اول صــبـــح ازل تـــا آخـــر مــحـــشـــر دمــی
ای بـتـیـغ ابـتـلـایـت هـر شـکـاری شـبـلئی وی بــمــیـدان بــلــایـت هـر ســواری ادهـمــی
تـشـنگـانـرا از تـو هر زهری و رای شـربـتـی خـسـتـگـانرا از تـو هر زخـمـی بـجـای مـرهمی
رفتـه هر گامی بـعـزم طـور قربـت موسـیئی خورده هر جامی ز دست ساقی شوقت جمی
هر بـتـی در راهت از روی حقیقت کعبـه ئی هـر نـمـی از نـاودان چــشـم خــواجــو زمـزمـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج