ای ملک دلم خراب کرده

ای مـلـک دلـم خــراب کــردهدر کـشـتـن من شـتـاب کـردهپـیش لـب لـعـلـت آب حـیوانخـود را ز خــجــالـت آب کـردهرخــســاره لـالـه و سـمـن رااز ســنـبــل ت…

ای مـلـک دلـم خــراب کــرده در کـشـتـن من شـتـاب کـرده
پـیش لـب لـعـلـت آب حـیوان خـود را ز خــجــالـت آب کـرده
رخــســاره لـالـه و سـمـن را از ســنـبــل تــر نـقــاب کــرده
جز زلف و رخت که دید روزی شــب ســایـه آفــتــاب کــرده
پــیـرامـن مـاه خـط سـبــزش نقشیست ز مشک ناب کرده
جـعـد تـو نسـیم صـبـحـدم را ســرمــایــه اضــطــراب کــرده
خـون جـگـرم بـغـمـزه خـورده بـــنــیــاد دلــم خـــراب کــرده
ساقی غمت ز خون چـشمم مــی در قــدح شـــراب کــرده
بــــرآتـــش لـــعـــل آبــــدارت خواجـو دل و جـان کبـاب کرده

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج