ای مهر ماه روی ترا زهره مشتری

ای مـهـر مـاه روی تــرا زهـره مـشـتـریبـر مـشـتـریـت پـرده دیـبــای شـشـتـریلـعـلـت نـگـین خـاتـم خـوبـی وصـف زدهبـر گـرد روی خـوب تـو هم دیو و هم پـر…

ای مـهـر مـاه روی تــرا زهـره مـشـتـری بـر مـشـتـریـت پـرده دیـبــای شـشـتـری
لـعـلـت نـگـین خـاتـم خـوبـی وصـف زده بـر گـرد روی خـوب تـو هم دیو و هم پـری
در ساحری اگر ز جـهان بـر سر آمدست گاویست پیش آهویت این لحظه سامری
چون چشم چشم بند تو در خاطرم فتاد بـنـمـود طـبـع مـن یـد بـیـضـا بــسـاحـری
گـر ننگری بـچـشـم عـنایت بـسـوی من بـینـی تـنـم ز مـهـر هلـالـی چـو بـنـگـری
آن دل کـه من بـملـک دو عـالـم ندادمی بــردی بـه دلـبــری ز مـن آیـا چـه دلـبـری
تـا شد درسـت روی من دلشکسـتـه زر پـــیــدا شــدســت رونــق بـــازار زرگــری
خـواجـو چـو وصـف لعـل گهرپـرور تـو کرد بـشکسـت قدر شعر چـو لؤلؤی جـوهری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج