ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موی

ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موینـتـوان دیـدن از آن مـوی مـیـان یـک سـر مـویبــی مـیـان و دهـن تـنـگ تـو از پــیـکـر و دلزیـن نـدارم بـجـز از مـوئ…

ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موی نـتـوان دیـدن از آن مـوی مـیـان یـک سـر مـوی
بــی مـیـان و دهـن تـنـگ تـو از پــیـکـر و دل زیـن نـدارم بـجـز از مـوئی وزان یـک سـر مـوی
نـاوک چـشـم تـو گـر مـوی شـکـافـد شـایـد کـابــروت فـرق نـدارد ز کـمـان یـک ســر مـوی
تـو بـهنگام سـخـن گر نشـوی موی شـکـاف کـس نـیابـد ز دهـان تـو نـشـان یک سـر مـوی
ور نـیـایـد دهـنـت در نـظـر ای جــان جــهـان نکـنم میل سـوی جـان و جـهان یک سـر موی
تـــاب تــیــر تـــو نــدارم کــه نــدارد فــرقــی نـاوک غـمـزه ات از نوک سـنـان یک سـر مـوی
زاهــد صــومــعــه در حـــلــقــه زنــار شـــود گـر شـود از سـر زلـف تـو عـیان یک سـر مـوی
نــکــشــد ایــن دل دیــوانــه ســودائی مــن سر از آن سلسله مشک فشان یک سر موی
خـواجــو ار زانـکـه بــهـر مـوی زبــانـی گـردد نـکـنـد از غـم عـشـق تـو بـیـان یک سـر مـوی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج