ای نفس مشک بیز باد بهاری

ای نـفــس مـشــک بــیـز بــاد بــهـاریغـالـیه بـوئی مـگـر نـسـیم نـگـاریبر سر زلفش گذشته ئی که بدینساننافه گشـائی کنی و مشک نثـاریجــان گـرامـی فـدای …

ای نـفــس مـشــک بــیـز بــاد بــهـاری غـالـیه بـوئی مـگـر نـسـیم نـگـاری
بر سر زلفش گذشته ئی که بدینسان نافه گشـائی کنی و مشک نثـاری
جــان گـرامـی فـدای خــاک رهـت بــاد کـز من مسـکـین قـدم دریغ مداری
گـر گــذری بــاشــدت بــمـنـزل آن مـاه لـطـف بـود گـر پـیـام مـن بــگـذاری
گو چـه شـود گر خـلاف قول بـد اندیش کام دل ریش این شکسـتـه بـرآری
ای ز سـر زلـف مـشـکـسـای مـعـنـبــر بــر سـر آتـش نـهـاده عـود قـمـاری
چــون بــزبــان قــلـم حــدیـث تــو رانـم آیدم از خـامه بـوی مـشـک تـتـاری
غـاب اذاغـبـت فـی الـصـبـابـت صـبـری بــان اذا بـنـت فـی الـعـبــاد قـراری
مـن چـو بــرون از تـو دسـتــگـیـر نـدارم چـون سـر زلـفـم مگـر فـرو نگـذاری
زور و زرم بـا تـو چـون ز دسـت نـخـیـزد چـاره چه بـاشد بـرون ز ناله و زاری
هـر نـفـس از شـاخـسـار شـوق بـرآیـد غلغل خواجو چه جای نغمه ساری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج