باده گلگون مرا و طلعت سلمی

بــاده گـلـگـون مـرا و طـلـعـت ســلـمـیشــربــت کـوثــر تــرا و جــنـت اعـلـیصحبت شیرین طلب نه حشمت خسرومهر نگـارین گـزین نه ملـکـت کـسـریدیـو بــود ط…

بــاده گـلـگـون مـرا و طـلـعـت ســلـمـی شــربــت کـوثــر تــرا و جــنـت اعـلـی
صحبت شیرین طلب نه حشمت خسرو مهر نگـارین گـزین نه ملـکـت کـسـری
دیـو بــود طــالــب نــگــیـن ســلــیـمــان طــفــل بــود در هـوای صــورت مـانـی
چـنـد کـنـی دعـوتــم بــتــقـوی و تــوبــه خـیـز کـه مـا کـرده ایم تـوبـه ز تـقـوی
از سـرمسـتـی کشـیده ایم چـو مجـنون رشـتـه جـان در طـنـاب خـیمـه لـیلـی
زلـف کــژش بــیـن فــتــاده بــر رخ زیـبــا راست چو ثعبان نهاده در کف موسی
عـقـل تــصـور نـمـی کـنـد کـه تـوان دیـد صـورت خـوبـش مـگـر بـدیـده مـعـنـی
مـوســی جــان بــر فـراز طـور مـحــبــت دیــده ز رویــش فــروغ نــور تــجــلــی
بــوی عـبــیـرســت یـا نـســیـم بــهـاران بـاغ بـهشـتـسـت یا مـنـازل سـلـمـی
یــاد بـــود چـــون تـــو در مــحـــاوره آئی بـا لـب لـعـلـت حـکـایـت دم عـیـسـی
راه نــدارد بـــکــوی وصــل تـــو خــواجــو دسـت گـدایـان کـجـا رسـد بــتـمـنـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج