|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

سعید چکشی

تصویر تست

برای کشتن خورشید ابر آوردند
شدند دشمن باران و چتر آوردند
یکی برای دل خون یکی برای غمش
برای دفن شقایق دو قبر آوردند

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل