|  |   |  |   |

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

ولی رضاپور

تصویر تست

 
همراز عشق
ايهــاالنـــاس در اين صـومعكــه راز منم
محـور زيـرين عشق تا فـلك افـــلاك منم
هــر دم از كوره گهي بر من اشارتي ميكنند
ادخــلي فـي جنتـــي بر من حكايت ميكنند
رمـزاين سوزونهـان برمن جسارت ميكنند
عرصــه عشقم كنون تنك از خدنگي يا خدا
شهــره عشـق و قلم انتصـروني يا خــدا
من غنـوده با دلـم تا صبحـدم يا الـودا
كله اي باآه و غـم برسـم كنم با ناخدا
در سبـوي عشق تو وهم و خيـالي يا خدا
كثرت ويــن آه من از من نباشد نـي جدا
مطرب عشــقم كنون بر كـوي بـرزن ميزند
خرقـه زهـد و ورع نقـش محابـا ميزند

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل