|  |   |  |   |

 

زندگینامه و شعرشاعران امروز فارسی زبان(بر اساس حرف اول نام خانوادگی)

سید امیر حسین رضوی

تصویر تست

 

به جز یک واژه در اشعار من چیزی نمی یابی
دگر تاب نوشتن نیست، این هم زخم بی خوابی


اگر عاشق شدن را درک می کردی نمی گفتی
چرا حس غزل داری ؟ چرا اینقدر بی تابی ؟ 

برچسب ها: شاعران معاصر

چاپ ایمیل